Meiro blog

Business

Data

Marketing

News

News from the world of data

Chuyển đổi kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm với đối tác mới của Meiro, Novo Evolus Software

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi có một đối tác mới – Novo Evolus Software, một công ty khởi nghiệp phần mềm có trụ sở tại Việt Nam.

Novo Evolus Software tập trung vào và hỗ trợ trải nghiệm của khách hàng trong những thách thức kỹ thuật số phức tạp bằng các giải pháp kỹ thuật số sáng tạo và đổi mới. Họ là những nhà tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số tin tưởng vào cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và sự cộng tác để cung cấp các giải pháp phù hợp nhất và thích ứng để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.

How to seize opportunities as a next-gen retailer

https://youtu.be/KbJojVprQGs As the world slowly reopens, and retail with it – how can retailers continue to capitalise on their investments into digital transformation? The question today is no longer about moving from offline to online but about staying online and...