[Brno] Docker Meetup – Zkušenosti s kontejnery v produkci | Experiences with containers in production

13-12-2019
7:00 pm
Cyrilská 7, 602 00 Brno-střed-Trnitá
Data nerd

English version is bellow

Pizza a pivo dodá Meiro

Přijďte si poslechnout zkušenosti z reálného nasazení a případové studie, které vám odprezentují vývojáři z firem, které používají kontejnery v produkci. Uvidíte nejenom přednášky o tom, jak navrhovat architekturu produktu na zelené louce, ale i přerody zaběhlých firem z modelu “manualně konfigurovaného serveru” k modernějšímu paradigmatu s kontejnery. Večer plný skvělých prezentací z reálného nasazení kontejneru, u pizzy a piva.

Prezentace:

0) Rychlý základní kurz kontejneru

Vojtěch Kurka, CTO, Meiro

V případě, že bude v publiku někdo nepolíben kontejnery, Vojta představí základní principy, k čemu slouží a co přináší za benefity do moderního stacku softwarového vývoje.

1) Dockery pohledem frontenďáka

Kuba Pirožek Ludwig, Frontend Dev, Legito

Cože? Frontenďák a mluví o dockeru? WTF? Ale jo ?Nebudu vám popisovat hustokruté nasazování kontejnerů na produkci (protože to nedělám), ani jakou setinkovou verzi kterých kontejnerů používáme, ale místo toho se zaměřím na to, co nám přechod na docker přinesl z hlediska onboardingu v Legitu, jaké kroky nás to donutilo udělat, proč může mít přechod na vývoj v dockeru pozitivní dopad na technologický dluh a jaký jsem kolem toho postavil v Legitu tooling. A jako u mých kolegu, nenechám na nás nit suchou a povídat budu i o fuckupech.

2) Naše cesta od manuálně konfigurovaných serveru k automatizovaným kontejnerům

Tomáš Sýkora, Developer, Reservio

Tomáš popíše celou cestu Reservia od manualně konfigurovaných serverů k Docker kontejnerům orchestrovanými pomocí Docker Swarmu. Nebudou chybět všechny rozhodnutí, které museli udělat, všechny chyby a fuckupy, na které po cestě narazili. Co bylo důvodem tohoto přechodu, co jim funguje a co ne – nic nebude tabu.

3) Navrhování hybridního (cloud a on-prem) produktu exkluzivně v kontejnerech

Ondřej Tom, Head of Development, Meiro
Vojtěch Kurka, CTO, Meiro

Ondřej a Vojta popíšou, jak může být navržena modrení aplikace tak, aby běžel nejen v cloudu, ale i on-prem, čistě v kontejnerech. Nebudou chybět věci jako SSL terminace, reverzní proxy, sbírání logů ze všech kontejnerů do jednoho místa, jejich monitoring, bugy co jsme v Dockeru objevili, dobré postupy při použití a mnoho dalšího.


Docker Meetup – Experiences with containers in production

Pizza and beer brought to you by Meiro

Come and listen to real-life experiences and use-cases presented by developers from companies using Docker and other containers in production. You will get an insight into how to leverage containers not only for developing new products from scratch but also into how companies are switching from a standard “manually configured pet servers” into a more modern paradigm. An evening filled with a great presentation from real-life deployments of containers, free pizza, and beer.

Presentations:

0) A quick primer on containers

Vojtěch Kurka, CTO, Meiro

In case there is someone in the audience not that familiar with Docker containers, Vojtech will explain what they are, its core principles and what it brings in value to the modern software development stack.

1) Docker in the eyes of a frontend developer

Kuba Pirožek Ludwig, Frontend Developer, Legito

WAT? Frontend dev giving a speech about docker? Dafuq man? But hey, why not? ?I will not talk about uber-cool deploying container on our main servers, or which version of apache container we are currently using, BUT I can talk about benefits of moving development to dockers, what were its benefits during the onboarding process and what it forced us to do to our codebase. Also, I made great tools for our developers, so wanna brag a little ?Aaand, there will be fuckups too!

2) Our journey from manually configured servers to automated containers

Tomáš Sýkora, Developer, Reservio

Tomas will describe the complete journey from manually configured server to Docker containers orchestrated by Docker Swarm. He will include all the decisions they had to make, all mistakes and fuckups along the way they had to face. What was the reasoning and main motivators to switch, what works and what does not – full disclosure, nothing will be held back.

3) Designing a hybrid (cloud and on-prem) product running exclusively in containers

Ondřej Tom, Head of Development, Meiro
Vojtěch Kurka, CTO, Meiro

Ondřej and Vojtěch will describe how an application can be designed so it can run in any cloud or on-prem, solely based on containers. Including things like SSL termination, reverse proxy, collecting logs from containers in place, its monitoring, bugs of Docker, good practices and much more.

Speakers

Vojtěch Kurka

Kuba Pirožek Ludwig

Tomáš Sýkora

Ondřej Tom

Never miss upcoming events!

Sign up to get future event invites.

    First Name*

    Last Name*

    Business Email*

    How can Meiro help boost your business?

    Whether you’re looking for operational efficiencies or improved marketing effectiveness through data activation, our customer data platform can help.